Консултация
x

Проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 21.01.2020 г. Кремиковският манастир „МАНАСТИР „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ подписа Административен договор BG16RFOP001-6.002-0005-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ“, за изпълнение напроект Проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”.

Основната цел на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

Целта на проекта е да се извършат належащи консервационно-реставрационни дейности по храма – недвижима културна ценност от национално значение, да се изградят сгради, които да спомогнат за осъществяването на обогатените цели и функции на обителта и да се облагороди с осъществяването на единна концепция околното пространство.

Продължителност на проекта – 24 месеца;

 Обща стойност на проекта е  –  9 834 490 лв.

Структура на финансирането:

1.         БФП    7 921 086 лв. 

2.         ФУГР  1 829 404 лв. 

3.         Самоучастие  84 000 лв.

Скътан в полите на Стара планина,
Кремиковският манастир произвежда с внимание продукти за Вас!
© 2018 Всики права запазени.

Дизайн и разработка